Kompetencje Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis

Firma Merserwis działa jako niezależna spółka na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej od 1990 roku, jednak nasza historia jest znacznie dłuższa i początek miała jeszcze w latach 70 w ramach działającego wtedy zrzeszenia Mera. Od samego początku swojej niezależnej działalności nasza spółka zajmowała się wzorcowaniem (wtedy nazywanym kalibracją lub legalizacją) przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych. W początkowej fazie działalności usługi kalibracji realizowane były na potrzeby firmowego serwisu aparatury pomiarowej. W latach dziewięćdziesiątych posiadaliśmy upoważnienie Głównego Urzędu Miar do wykonywania legalizacji Woltomierzy i Amperomierzy (przyrządy te, podlegały wtedy legalizacji). Wraz ze zwiększeniem się liczby usług wzorcowania realizowanych dla Klientów zewnętrznych w ramach spółki powołano osobny, niezależny dział laboratorium świadczący usługi wzorcowania i badawcze aparatury na potrzeby zewnętrzne.

Oznacza to, że jesteśmy prawdopodobnie jednym z najdłużej działających na polskim rynku prywatnym laboratorium badawczo-wzorcującym z niemal 30 letnim doświadczeniem. W działalności naszego laboratorium staramy się łączyć z sukcesem nasze wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Co roku reinwestujemy część pozyskanych środków w rozbudowę możliwości technicznych naszego laboratorium, poszerzając zakres i dokładność oraz doskonalimy system zarządzania, aby zagwarantować naszym Klientom jak najwyższą jakość usług. Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis prowadzi także działalność edukacyjną, publikując okresowo biuletyny informacyjne, podnoszące świadomość i dostarczające wiedzę użytkownikom laboratoriów wzorcujących. Jesteśmy aktywnym członkiem klubu laboratoriów wzorcujących POLLAB (numer członkowski: 985).

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis jest aktywnym członkiem klubu Polskich laboratoriów badawczych POLLAB

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis posiada akredytację PCA nr AP 215 na wykonywanie usług wzorcowania.

4 stycznia 2023 Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis uzyskało oficjalnie akredytację w zakresie wykonywania wzorcowania przyrządów pomiarowych, przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji (w skrócie PCA) o numerze AP 215. Akredytacja naszego Laboratorium potwierdza zgodność jego działalności z wymaganiami PCA oraz międzynarodowej normy ISO/IEC 17025. Szczegółowy zakres akredytacji Laboratorium Merserwis dostępny jest na stronie PCA.

 

Tym samym Laboratorium Merserwis jest uprawnione do wydawania świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych ze nakiem PCA, które będą respektowane na równi z dokumentami z akredytowanych laboratoriów krajowych z niemal całego świata, których jednostki akredytacyjne zrzeszone są w ramach porozumienia ILAC. Jest to jednocześnie potwierdzenie posiadanych przez nas kompetencji w zakresie wzorcowania wielkości elektrycznych.

 

Więcej na temat ILAC oraz PCA.

Bezkompromisowe wyposażenie naszego laboratorium


Od czerwca 2015 roku wzorcowanie miernikóww realizowane jest w specjalnie zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach laboratoryjnych o łącznej powierzchni ponad 75 m2. Na potrzeby laboratorium badawczo-wzorcującego zaprojektowano i zainstalowano specjalną instalację elektryczną oraz system klimatyzacyjno - wentylacyjny, pozwalający na utrzymywanie stabilnych warunków temperatury w zakresie: 21°C ±2°C oraz wilgotności w zakresie: 35% ±10%.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się szereg specjalistycznej aparatury pomiarowej, m.in.:

- Dwa, wielofunkcyjne stanowiska do wzorcowania wielkości elektrycznych (napięcia, prądy, rezystancja)
- Stanowisko do wzorcowania mierników i testerów bezpieczeństwa
- Stanowisko do wzorcowania temperatury, pirometrów i kamer termowizyjnych
- Stanowisko do wzorcowania temperatury i wilgotności w komorze klimatycznej
- Stanowisko do wzorcowania ciśnienia
- Stanowisko do wzorcowania prędkości przepływu powietrza (tunel aerodynamiczny)

- Stanowisko do wzorcowania natężenia dźwięku i badań akustycznych w komorze bezechowej (w polu swobodnym)
- Stanowisko do wzorcowania mierników wycieku gazów chłodniczych
- Stanowisko do wzorcowania oscyloskopów
- Stanowisko do wzorcowania mikroomomierzy
- Stanowisko do wzorcowania luksomierzy
- Stanowisko do wzorcowania analizatorów spalin i mierników wielogazowych

- Stanowisko do wzorcowania balometrów / wydatku, objętości przepływającego powietrza (moduł do tunelu aerodynamicznego)

Poznaj bogate kompetencje laboratorium badawczo-wzorcującego Merserwis

Realizowane usługi wykonywane są zgodnie z wewnętrznymi procedurami wzorcowania. System zarządzania laboratorium dostosowywany jest do spełnienia pełnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W laboratorium wdrożony został ponadto nowoczesny system informatyczny, pozwalający na dokładne śledzenie etapu na którym znajduje się dane zlecenie i informowanie o nim automatycznie za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS.

Kierownictwo spółki oraz personel laboratorium kładzie bardzo duży nacisk na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych przez laboratorium usług. W celu zagwarantowania wysokich kompetencji naszego laboratorium, dostosowaliśmy nasz system zarządzania oraz parametry techniczne do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis posiada ponadto wyłączną autoryzację producenta na terenie Polski do przeprowadzania wzorcowania i adiustacji przyrządów pomiarowych produkowanych przez firmę Metrel oraz firmę Kimo.

Kimo list autoryzacyjny Merserwis
Metrel list autoryzacyjny Merserwis

Merserwis posiada wyłączną autoryzację KIMO i Metrel na wzorcowanie mierników na terenie Polski

Spójność Pomiarowa

W celu zagwarantowania spójności pomiarowej, Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis stosuje się do wytycznych określonych w dokumencie DAP-04, wydanego przez PCA, które charakteryzuje się spełnieniem poniższych elementów:

Nieprzerwany łańcuch porównań
Przyrządy wykorzystywane w laboratorium w procedurze wzorcowania jako wzorce laboratoryjne, przyrządy odniesienia oraz pomocnicze przyrządy pomiarowe, wzorcowane są w zewnętrznych laboratoriach wzorcujących, zapewniających wyższą zdolność pomiarową CMC niż wykorzystywane w naszym laboratorium przyrządy.


Nasze przyrządy wzorcowane są przez:

  • Główny Urząd Miar

  • Krajowe laboratoria akredytowane

  • Zagraniczne laboratoria akredytowane - uznawane wzajemnie w ramach porozumienia ILAC

  • Laboratoria fabryczne (producenckie) używanej w naszym laboratorium aparatury laboratoryjnej pod warunkiem zagwarantowania przez nie spójności pomiarowej


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dostarczamy aktualną kopię aktualnych świadectw wzorcowania naszych wzorców do wglądu.


Udokumentowana niepewność pomiaru
Świadectwa wzorcowania wzorców laboratorium archiwizowane są w formie cyfrowej i wyniki uzyskanych wzorcowań służą m.in do wyznaczania niepewności pomiaru wzorców i w stosowanych procedurach. Dodatkowo w formie cyfrowej archiwizowane są warunki atmosferyczne oraz wyniki uzyskane w trakcie wzorcowania każdego przyrządu poddawanego wzorcowaniu.


Udokumentowana procedura pomiarowa
Wzorcowanie wykonywane jest według opracowanej wewnętrznie i udokumentowanej procedury pomiarowej.


Kompetencje personelu
Personel kierowniczy i techniczny laboratorium uczestniczy regularnie w szkoleniach branżowych, podnoszących ich kwalifikacje z zakresu praktyk laboratoryjnych oraz znajomości i wymagań normy PN-EN ISO 17025.


Dotychczas personel metrologiczny uczestniczył m. in. w poniższych szkoleniach:

  • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagania akredytacyjne

  • Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

  • Doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium

  • Kierownik Laboratorium i Kierownik Techniczny PN-EN ISO/IEC 17025


Odniesienie do jednostek miary układu SI
Jednostki stosowane na świadectwach wzorcowania odniesione są do jednostek miar układu SI.


Odstępy czasu między wzorcowaniami
Odstępy czasu między okresowymi wzorcowaniami aparatury będącej wzorcami zostały wyznaczone zgodnie z dokumentem ILAC-G24 "Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych" i w większości przypadków wynoszą one 12 miesięcy.

Kane International list autoryzacyjny Merserwis
GW Instek list autoryzacyjny Merserwis

Merserwis posiada wyłączną autoryzację KANE International i GW INSTEK na wzorcowanie mierników na terenie Polski

Porównania międzylaboratoryjne

Okresowo, wyniki wzorcowania przyrządów wykonanych w naszym laboratorium poddawane są porównywaniu z wynikami wzorcowania osiąganymi w innych laboratoriach wzorcujących.

Posiadamy niezbędny potencjał ekonomiczny i kadrowy, dzięki czemu personel laboratorium działa niezależnie od innych działów funkcjonujących w naszej firmie. Usługi świadczone przez nasze laboratorium cechują się bezstronnością, neutralnością i obiektywizmem. 

Dowiedz się więcej...