Steps

Regulamin Świadczenia usług Laboratorium Merserwis

RLAB/A18#1/M v. 1.4 z dnia: 22.01.2024

Regulamin obowiązuje pomiędzy Merserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa, NIP 5260058571, zwanym dalej Zleceniobiorcą oraz wszystkimi firmami i osobami fizycznymi korzystającymi z usług związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, zwanymi dalej Zleceniodawcą w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych. Żaden z poniższych zapisów Regulaminu nie może być zmieniany ani modyfikowany przez Zleceniodawcę bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy.

 

1. CENY: Ceny standardowych usług podane są w aktualnym cenniku usług laboratorium zwanym dalej Cennikiem i dostępnym do wglądu na życzenie oraz na stronie kalibracja-miernikow.pl. Ceny usług świadczonych poza siedzibą Zleceniobiorcy ustalane są indywidualnie. Podawane ceny netto zostaną powiększone o obowiązujący aktualnie podatek VAT. W przypadku udzielenia rabatu lub organizowania akcji promocyjnych, wartość rabatu naliczana jest wyłącznie w stosunku do usług wzorcowania oraz sprawdzenia i nie obejmuje usług dodatkowych, np. usług strojenia, wzorcowania w trybie przyspieszonym, logistycznych, rezerwacji itp. Rabaty i promocje nie łączą się.

 

2. OFEROWANE USŁUGI: Laboratorium Merserwis świadczy Usługi Wzorcowania/Kalibracji, Strojenia/Adiustacji, Badań i Sprawdzenia we własnym laboratorium oraz zewnętrznie, przez akredytowane i nieakredytowane laboratoria współpracujące, pośrednicząc w takiej usłudze zewnętrznej.

W Merserwis funkcjonują dwa laboratoria: Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis (wykonujące akredytowane wzorcowania, w zakresie akredytacji nr AP 215 ) oraz Laboratorium Andersa 10 (wykonujące wzorcowania nieakredytowane).

 

3. KOMPETENCJE: Potwierdzeniem kompetencji w zakresie świadczenia usług są m.in.: ponad trzydziestoletnie doświadczenie, dokumenty zachowania spójności pomiarowej wzorców, procedury wzorcowania, wykwalifikowany personel, autoryzacja firm Metrel, GW Instek, Kane, Sauermann-Kimo na strojenie i wzorcowanie przyrządów pomiarowych tej produkcji w RP.

 

4. SPÓJNOŚĆ POMIAROWA: Wyniki przedstawione na świadectwie wzorcowania odpowiadają właściwościom metrologicznym sprawdzanego przyrządu w dniu wzorcowania i określono je przez porównanie wskazań, zgodnie z zatwierdzoną wewnętrznie procedurą wzorcowania, z posiadanymi wzorcami zachowującymi spójność pomiarową z ich krajowymi bądź międzynarodowymi wzorcami miar i wag. Dokumenty potwierdzające zachowanie spójności udostępnianie są Zleceniodawcy do wglądu na jego życzenie.

 

5. DEFINICJE: Usługa Wzorcowania/Kalibracji polega na porównaniu wskazań przyrządu wzorcowanego w wybranych punktach ze wzorcem laboratoryjnym. Wynikiem jest dokument: świadectwo wzorcowania z tabelą wyników pomiarów. Usługa Adiustacji (strojenia) nie jest wykonywana w ramach Usługi Wzorcowania/Kalibracji. Usługa Adiustacji polega na zmianie wskazań przyrządu, aby wartości wskazywane były zgodne z dokładnością producenta. Wynikiem jest dokument: świadectwo adiustacji/strojenia bez tabeli wyników pomiarów. Usługa realizowana jest dla wybranych przyrządów. Usługa Sprawdzenia polega na porównaniu wskazań przyrządu sprawdzanego w wybranych punktach ze wzorcem laboratoryjnym. Wynikiem jest dokument: świadectwo sprawdzenia bez tabeli wyników pomiarów. Usługi Badawcze posiadają w pełni indywidualny zakres ustalany indywidualnie.

 

6. TYP ŚWIADECTWA WZORCOWANIA: Zleceniobiorca świadczy akredytowane usługi wzorcowania we własnym laboratorium w zakresie nadanej akredytacji AP 215 (szczegółowy wykaz:https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20215,podmiot.html) i poza zakresem akredytacji (szczegółowy wykaz: https://kalibracja-miernikow.pl/laboratorium-merserwis/wzorcowane-wielkosci.html). W przypadku zlecenia wykonania wzorcowania w laboratorium akredytowanym współpracującym (dotyczy wzorcowań, na które Merserwis nie posiada akredytacji), zostanie przedstawiona nowa, indywidualnie sporządzona oferta wykonania takiej usługi w zewnętrznym laboratorium.

 

7. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI: Podstawą świadczenia usług jest złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia zgodnie z ofertą i dostarczenie przyrządu do laboratorium. W przypadku braku oferty, zostanie ona przedstawiona Zleceniodawcy przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Po dostarczeniu przyrządu zostanie wystawiony dokument, potwierdzający przyjęcie urządzeń do laboratorium, zawierający podmiot zgłaszający, nazwę, typ i numer seryjny przyrządu, wykaz wyposażenia. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi jest zaakceptowanie przesłanej oferty (e-mailowo, telefonicznie, osobiście dostarczając obiekty). Za akceptację oferty uważa się również: dostarczenie urządzeń po otrzymaniu oferty, przesłanie zamówienia w odpowiedzi na ofertę, wypełnienie formularza zgłoszeniowego na usługę po otrzymaniu oferty. Zaakceptowana oferta staje się wiążącą umową. Zleceniodawca w zleceniu/zamówieniu zobowiązuje wymienić dostarczone przyrządy i akcesoria, zgodnie ze stanem faktycznym stwierdzonym po dostarczeniu przyrządu/ów do Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie odpowiada za akcesoria niewymienione w dokumencie potwierdzającym przyjęcie, które przekazano Zleceniodawcy, a co do którego nie wniósł on niezwłocznie zastrzeżeń. Zleceniodawca dostarczy, w przypadku takiej konieczności, niezbędne hasła.

 

8. CZAS REALIZACJI USŁUGI: Zleceniobiorca każdorazowo przedstawia czas realizacji usługi w ofercie e-mail. Czas realizacji liczony jest od dnia zaakceptowania oferty lub od dnia dostarczenia obiektów, w zależności co nastąpiło później. Dla wybranych przyrządów istnieje możliwość wykonania wzorcowania w trybie przyśpieszonym od 1 do 2 dni roboczych zgodnie z Cennikiem, przy czym dostępność takiej usługi musi być wcześniej potwierdzona przez Zleceniobiorcę.

 

9. PŁATNOŚĆSposób płatności za zrealizowaną usługę uzależniony jest od wybranej metody odbioru zlecenia:

- Wysyłka za pośrednictwem kuriera:

       - przelew odroczony 10 dniowy dla klientów bez zadłużenia lub negatywnej oceny płatniczej;

       - przelew odroczony zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami;

       - płatność za pobraniem u kuriera;

       - przelew odroczony 5-dniowy dla klientów dokupujących akcesoria przy okazji wzorcowania miernika;

       - płatność na podstawie faktury pro-formy;

- Odbiór osobisty w Biurze Obsługi Klienta:

     - płatność na miejscu (gotówka, karta, blik);

     - przelew odroczony 10 dniowy dla wszystkich klientów;

     - przelew odroczony zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami;

     - płatność na podstawie faktury pro-formy

 

10. ŚWIADECTWA WZORCOWANIA/SPRAWDZENIA:

Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi jest świadectwo wzorcowania/sprawdzenia. Wydanie świadectwa odbywa się: 


- drogą elektroniczną (mailowo) - jako zabezpieczony plik w formacie .pdf po uiszczeniu opłaty za wykonanie usługi dla płatności: przelew odroczony 10-dniowy, przelew odroczony 5-dniowy, pro-forma, na miejscu (gotówka/karta/blik); 
- drogą elektroniczną (mailowo) - jako zabezpieczony plik w formacie .pdf od razu po wystawieniu faktury za wykonaną usługę dla klientów z płatnością: za pobraniem, odroczoną zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami;
- w wersji papierowej - na wyraźne życzenie klienta (obowiązuje do 01/07/2024) na miejscu lub wysyłkowo (pocztą);

 

11. POZOSTAŁE OPŁATY/UPUSTY: Opłata za czyszczenie: Urządzenia dostarczone do laboratorium powinny być czyste i kompletne. W przypadku konieczności czyszczenia przyrządu, doliczona zostanie opłata w wysokości 20 zł netto. Koszty ekspertyzy: W planie Premium niezależnie od otrzymanych wyników wzorcowania, wystawiane jest świadectwo wzorcowania i pobierana pełna opłata przedstawiona w ofercie. W planie Standard ISO istnieje możliwość wystawienia zamiast świadectwa - dokumentu Ekspertyzy, którego koszt wynosi do 30% ceny usługi wzorcowania, nie mniej jednak niż 80zł netto. Nie jest on naliczany przy zakupie nowego urządzenia w Merserwis (na którego zakup i wzorcowanie udzielamy specjalnego rabatu) wraz z możliwością utylizacji niesprawnego.. Opłata za magazynowanie: Patrz pkt. 14.

 

12. ODBIÓR OSOBISTY: Podstawą do odbioru osobistego przedmiotu usługi po jej wykonaniu jest zwrot oryginału DOKUMENTU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA DO REALIZACJI przez osobę uprawnioną. W przypadku braku ww. dokumentu odbierający zobowiązany jest okazać dokument tożsamości/otrzymane powiadomienie e-mail lub sms/ powołać się na numer NIP firmy.

 

13. WYSYŁKA: Wysyłki realizowane będą przewoźnikiem Zleceniodawcy na jego koszt albo wybranym przez Zleceniobiorcę zgodnie z Cennikiem (https://kalibracja-miernikow.pl/kalibracja-miernikow/cennik-kalibracji.html). Z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi ryzyko utraty lub uszkodzenia przesyłki przechodzi na Zleceniodawcę. Dla usługi Door-To-Door (D2D) zastosowanie ma dodatkowo regulamin: https://kalibracja-miernikow.pl/regulamin-door-to-door

 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji i świadczenia usług ograniczona jest do ich wartości wg. aktualnie obowiązującego cennika i stopnia zużycia obiektu. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, tzw. siły wyższej czy zdarzeń losowych, na które Zleceniobiorca nie miał obiektywnie wpływu, jest on zwolniony ze zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie w czasie ich wystąpienia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w pamięci dostarczonych urządzeń. Na wykonywane usługi wzorcowania/strojenia nie jest udzielana gwarancja: wzorcowanie jest porównaniem wskazań na dany dzień.

 

15. MAGAZYNOWANIE: Termin odbioru przyrządów z laboratorium Merserwis wynosi do 21 dni roboczych, licząc od daty poinformowania o wykonaniu usługi za pośrednictwem e-mail albo/i sms. Po tym terminie Zleceniobiorca naliczy opłatę za magazynowanie zgodnie z cennikiem (2 zł netto/dzień). Po upływie 30 dni od pierwszego powiadomienia oraz przynajmniej jednego przypomnienia o odbiorze, nieodebrane przyrządy podlegać będą utylizacji zgodnie z ustawą: z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) bez prawa do dochodzenia roszczeń.

 

16. ADMINISTRACJA DANYCH: Zleceniodawca ma prawo wglądu, edycji, usunięcia: danych firmowych, kontaktowych i osobowych przekazanych podczas realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zleceniobiorca informuje, że dane kontaktowe pozostają poufne, nie będą udostępniane innym podmiotom prywatnym i są wykorzystywane do celów informacyjnych w zakresie działalności prowadzonej przez Zleceniobiorcę. Pełne informacje dotyczące danych osobowych: https://www.merserwis.pl/merserwis-bezpieczenstwo-danych.html

Laboratorium zobowiązuje się, że wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone podczas realizacji usługi są traktowane jako poufne, są zastrzeżone i odpowiednio chronione. Bez zgody Zleceniodawcy nie mogą być one upublicznione.

 

17. REJESTRACJA: W celu zachowania wysokiej jakości świadczonych usług oraz stanu i kompletności dostarczanych przyrządów oraz akcesoriów do i z siedziby Laboratorium, Zleceniobiorca wykonuje w siedzibie rejestrację materiału audio/wideo. Ze względów technicznych, zleceniodawca może zostać uwieczniony na zapisie takiego monitoringu audio/wideo, a jego wizerunek w razie zaistniałej potrzeby (weryfikacji niezgodności) wewnętrznie przetwarzany. Zapisany materiał zostanie usunięty automatycznie po maks. 30 dniach od zrealizowania zlecenia.

 

18. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI: W ramach wzorcowania Laboratorium proponuje wykonanie stwierdzenia zgodności z wymaganiami specyfikacji producenta. Proponowana zasada podejmowania decyzji dla stwierdzenia zgodności: ILAC-G8:09/2019 "Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności" z zachowaniem pasma ochronnego w=U (pkt. 4.2.3). Zleceniodawca może wskazać inną zasadę podejmowania decyzji oraz określić inną specyfikację/wymaganie. Warunki skorzystania z tej usługi każdorazowo podane są w indywidualnej ofercie e-mail.

 

19. SKARGI: Opis postępowania ze skargami znajduje się na stronie: https://kalibracja-miernikow.pl/kontakt.html

W punkcie 7. usunięto zdanie z: Termin rozpoczęcia świadczenia usługi liczony jest od przekazania dokumentu Zleceniodawcy (elektronicznie lub papierowo). ponieważ wynika z punktu 8.

W punkcie 8. zmieniono zdanie z: Czas realizacji liczony jest od dnia zaakceptowania oferty lub od dnia dostarczenia obiektów, w zależności co nastąpiło później. na Czas realizacji liczony jest od dnia zaakceptowania oferty lub od dnia dostarczenia obiektów, w zależności co nastąpiło później.

W punkcie 9. zmieniono treść z: Wynagrodzenie za wykonaną usługę należy uiścić przed jej wykonaniem, zgodnie z ofertą/dokumentem potwierdzenia przyjęcia albo dodatkowymi ustaleniami w trakcie realizacji usługi i potwierdzonych przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę pisemnie. Płatności przelewem odroczonym realizowana jest na podstawie osobnej procedury, po spełnieniu określonych w niej warunków. na dostępną na Sposób płatności za zrealizowaną usługę uzależniony jest od wybranej metody odbioru zlecenia: (...)

Dodano nowy punkt (10.) o tytule: POZOSTAŁE OPŁATY/UPUSTY

Wynikające z powyższego, zmieniono numerację kolejnych punktów na: 11. POZOSTAŁE OPŁATY/UPUSTY / 12. ODBIÓR OSOBISTY / 13. WYSYŁKA / 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / 15. MAGAZYNOWANIE / 16. ADMINISTRACJA DANYCH / 17. REJESTRACJA / 18. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI / 19. SKARGI

W punkcie 8. dodano zapis: Czas realizacji liczony jest od dnia zaakceptowania oferty lub od dnia dostarczenia obiektów, w zależności co nastąpiło później.