Steps

Regulamin usługi 

"Rezerwacja Terminu wzorcowania Online"

świadczonej przez Laboratorium Merserwis

Regulamin “Rezerwacja terminu wzorcowania online” v.1.2 z dnia 13.03.2023 r.

1. Usługa oferowana jest za dodatkową opłatą, wynoszącą 30 zł brutto (24,39 zł netto), uregulowaną z góry po złożeniu na nią zamówienia i uznaje się ją za wykonaną z momentem jej opłacenia (co oznacza brak możliwości jej zwrotu lub anulowania). Nie opłacenie usługi w ciągu 2 dni spowoduje jej dezaktywację.

 

2. Przedmiotem usługi jest możliwość samodzielnego wybrania terminu wzorcowania (z pośród dostępnych) - za pomocą narzędzi Online z usługą kalendarza połączoną z systemami informatycznymi Merserwis, oraz przypomnienie za pomocą e-mail i sms o konieczności dostarczenia przedmiotu do realizacji osobnej usługi wzorcowania w określonym terminie.

 

3. Warunkiem skorzystania z usługi rezerwacji online jest:

A. Otrzymanie oferty z terminem realizacji na usługę wzorcowania przyrządów świadczonej bezpośrednio przez Laboratorium Merserwis i jej zaakceptowanie.

B. Przekazanie informacji dotyczących przyrządów które będą wzorcowanie w zarezerwowanym terminie, za pomocą dedykowanego formularza na stronie internetowej z dokładnym opisem wyposażenia każdego z przyrządów.

C. Podanie poprawnego numeru telefonu komórkowego oraz adresu email, na które zostaną przesłane dwa przypomnienia (e-mail i sms) o konieczności dostarczenia przyrządów. Przypomnienia zostaną wysłane z 10 i 5 dniowym wyprzedzeniem.
D. Podanie aktywnego numeru NIP firmy.

 

4. W przypadku skorzystania z usługi "Rezerwacja Terminu" klient może skorzystać z osobnej usługi door to door (zgodnie z regulaminem) ale konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na usługę door to door w terminie zapewniającym dotarcie przyrządów do laboratorium zgodnie z wyżej wymienionymi terminami.

 

5. W przypadku braku dostarczenia przyrządów w określonym w rezerwacji terminie, usługa wzorcowania nie zostanie w nim wykonana, a termin przedstawiony w oryginalnej ofercie wzorcowania zaczyna biec na nowo.

 

6. Jeśli po dostarczeniu przyrządów, powstanie rozbieżność w dostarczonym wyposażeniu lub stanie technicznym przyrządu w stosunku do informacji podanych w zgłoszeniu rezerwacyjnym, klient zostanie o tym poinformowany i w przypadku braku przesłania uwag w ciągu 2 dni roboczych, uznaje się zaakceptowanie zgłoszonych zmian.

 

7. Dopuszcza się wykonanie jednej rezerwacji na tydzień przez jeden podmiot zlecający usługę, obejmujący maks. 5 przyrządów.

 

8. Zasady świadczenia usługi wzorcowania - określone zostały w Regulaminie Świadczenia usług Laboratorium Merserwis.

Usługa nie jest objęta akcjami promocyjnymi czy rabatowymi i nie łączy się z usługami w trybach przyspieszonych. 

W pkt 1. Dodano w treści kwotę usługi: "wynoszącą 30 zł brutto (24,39 zł netto)"

W pkt 3. Dodanie podpunktu "D" o treści: "Podanie aktywnego numeru NIP firmy."

W tytule: Zmiana nazwy regulaminu z: >REGULAMIN USŁUGI "REZERWACJA TERMINU” świadczonej przez LABORATORIUM< Merserwis na: >REGULAMIN USŁUGI "REZERWACJA TERMINU WZORCOWANIA ONLINE" ŚWIADCZONEJ PRZEZ LABORATORIUM MERSERWIS<

W pkt 1. Usunięto zapis "zgodnie z obowiązującym cennikiem laboratorium".

W pkt 2. Dodanie treści w nawiasie w zdaniu: "Przedmiotem usługi jest możliwość samodzielnego wybrania terminu wzorcowania (z pośród dostępnych) (...)".

W pkt 3. W podpunkcie "B" zmiana zapisu. Z "Przekzanie informacji dotyczących Osobiste zarejestrowanie przyrządów, których usługa będzie obejmować w Biurze Obsługi Klienta Merserwis lub za pomocą dedykowanego formularza na stronie internetowej wraz z dokładnym opisem wyposażenia każdego z przyrządów" na "Przekazanie informacji dotyczących przyrządów które będą wzorcowanie w zarezerwowanym terminie, za pomocą dedykowanego formularza na stronie internetowej z dokładnym opisem wyposażenia każdego z przyrządów."

Usunięto podpunkt "D" o treści: "Dostarczenie SPRAWNEGO przyrządu/przyrządów do wzorcowania w terminie zgodnym z otrzymanym powiadomieniem / przypomnieniem."

W pkt 4. Dodano "osobnej" w zdaniu: "W przypadku skorzystania z usługi "Rezerwacja Terminu" klient może skorzystać z osobnej usługi door to door (...)".

W pkt 5. Dodano zwroty "w rezerwacji", "w nim" w zdaniu: "W przypadku braku dostarczenia przyrządów w określonym w rezerwacji terminie, usługa wzorcowania nie zostanie w nim wykonana (...)"

W pkt 7. Dodano zapis o maksymalnej ilości przyrządów.

W pkt 8. Usunięto treść: "Badawczo-Wzorcującego" z nazwy laboratorium Merserwis.