Steps

Regulamin usługi "Door to Door"

świadczonej przez Laboratorium Merserwis

Regulamin “Door to Door” v.1.0 z dnia 25.01.2023

 

W ramach promocji oferujemy klientom Laboratorium Merserwis możliwość skorzystania z usług kurierskich door to door (od drzwi do drzwi), polegających na odebraniu przesyłki, spod wskazanego przez klienta adresu na terenie Polski oraz dostarczenia po wykonaniu usługi pod wskazany adres na terenie Polski, za opłatą w wysokości 5 zł netto, na zasadach i po spełnieniu poniższych warunków:


 • Wartość zamówienia na usługi wzorcowania musi przekroczyć kwotę 250 zł netto ceny regularnej i dotyczy tylko usług świadczonych przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis (nie dotyczy usług realizowanych w laboratoriach zewnętrznych).
 • Usługi dodatkowe takie jak: wzorcowanie przyspieszone w trybie 48 godz. oraz 24 godz. wliczają się do ceny regularnej wzorcowania miernika, uprawniającej do skorzystania z usługi door to door.
 • Cena przesyłek uzależniona jest od ilości przesyłek, wagi każdej paczki, wymiarów i wartości zleconych usług wzorcowania. Cena obliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość paczek

1 zleceniu

Masa maks. paczki do zlecenia

Wymiary maks. paczki do zlecenia

Cena usług bez rabatu

Cena 1 szt. paczki

1-3 paczek

15 kg

60x60x60 cm

min. 250zł

5 zł

Dowolna

30 kg

60x60x60 cm

min. 250zł

20 zł

Dowolna

>30 kg

>60x60x60 cm

min. 250zł

Wycena indywidualna

Promocją nie są objęte usługi wzorcowania balometrów.

 • Zleceniodawca sam pakuje i przygotowuje przesyłkę z przyrządami do wzorcowania, którą następnie odbiera od niego kurier. W chwili realizowania odbioru, przesyłka musi być spakowana i mieć przyklejony list przewozowy.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przyrządu, przed przekazaniem go kurierowi tak, aby wykluczyć możliwość powstania uszkodzeń w trakcie transportu wynikających z niewłaściwego zapakowania.
 • Organizator promocji oraz przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń spowodowane niewłaściwym ich zapakowaniem.
 • Klient ma obowiązek wydrukować i nakleić na paczkę list przewozowy, który jest wysyłany e-mailem do zleceniodawcy przez firmę Merserwis. W przypadku nie wydrukowania przesłanego listu zostanie naliczona dodatkowa opłata 15 zł netto za wypisanie listu przez kuriera.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki z winy klienta w ustalonym wcześniej terminie, zobowiązuje się on pokryć koszty ponownego odbioru, jeśli zostaną naliczone one przez przewoźnika.
 • Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
 • W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Jest on niezbędny przy konieczności skorzystania z ubezpieczenia przesyłki.
 • W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu. Jest on niezbędny przy konieczności skorzystania z ubezpieczenia przesyłki.
 • Odpowiedzialność za utratę, ubytek czy uszkodzenie przesyłki, powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej dostarczenia, przechodzi, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na kupującego (klienta). W przypadku powstania szkody Kupujący (klient) może dochodzić odszkodowania od przewoźnika.
 • Organizator promocji zobowiązuje się ubezpieczyć, bez dodatkowych kosztów, każdą paczkę na zadeklarowaną wartość do 5000 zł.
 • Klient może wybrać w formularzu zlecenia usługi door to door opcję ubezpieczenia przesyłki powyżej deklarowanej wartości 5000 zł. Wybranie opcji ubezpieczenia powyżej 5000 zł skutkuje zwiększeniem opłat za przesyłkę w jedną stronę w kwocie:
  - ubezpieczenie paczki 5000-10000 zł - 6 zł netto
  - ubezpieczenie paczki 10000-20000 zł - 8 zł netto
  - ubezpieczenie paczki 20000-50000zł - 0,1% deklarowanej wartości
  - ubezpieczenie powyżej 50000zł - 0,2% deklarowanej wartości.
 • Dodatkowe usługi świadczone przez spedytora i nie przewidziane w regulaminie będą doliczone do faktury zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora (m.in. usługi typu: płatność przy odbiorze, dostarczenie opakowania spedytora, dostawa w sobotę itp.).

Wskazówki bezpiecznego pakowania:

 

 • Dostosuj wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego do wagi i charakteru towaru.
 • Dobierz opakowanie do kształtu i rozmiaru towaru.
 • Użyj wypełniacza pomiędzy zawartością a ścianami opakowania.
 • Towar w opakowaniu handlowym zabezpiecz dodatkowym kartonem.
 • Wypełnij puste przestrzenie by uniemożliwić przemieszczanie się towaru.
 • W przypadku kilku towarów w jednej przesyłce zabezpiecz każdy element osobno.
 • Usztywnij dodatkowo dno i górną część opakowania.
 • Unikaj uszkodzonych opakowań, które straciły swoje właściwości.
 • Zabezpiecz opakowanie taśmą po całym obwodzie “szerokości” oraz “długości”.
 • Umieść w widocznym miejscu, na górze opakowania, przesłany list przewozowy.